Niedziela 23-09-2018, 266 dzień roku
Szukaj: 
Informacje o podmiocie
Dane teleadresowe
Statut prawny jednostki
Struktura organizacyjna
Przedmiot i zakres działania
Struktura własnościowa
Rozporządzenia
Uchwały
Ustawy
Przetargi
Archiwum przetargów
Komunikaty
Dodatkowe informacje
Sposoby przyjmowania spraw
Instrukcja obsługi BIP
Redaktorzy
Strona główna BIP
 
Struktura organizacyjna


W Spółce występują następujące komórki organizacyjne:

Zarząd Spółki:

- Prezes Zarządu: Grzegorz Szulc

Dział Księgowości:

- Główny Księgowy: Agnieszka Rucińska-Kowara 

Dział Kadr i Windykacji, sekretariat:

- Specjalista d/s kadr i windykacji: Renata Szydłowska

Dział Organizacyjny:

- Specjalista d/s rozliczeń  i bhp: Teresa Głowala

- Specjalista d/s rozliczeń: Joanna Teofilak

Dział Transportu, Oczyszczania Miasta, Utrzymania Dróg i Zieleni:

- Kierownik Działu: Krzysztof Strękowski

Dział Techniczny:

- Specjalista d/s technicznych: Dariusz Szydłowski


I. DZIAŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Działem Głównego Księgowego kieruje Główny Księgowy bezpośrednio podległy Zarządowi.

Do szczegółowych zadań działu należy:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych wymaganych przez
  obowiązujące przepisy prawa;
 3. Gromadzenie i przechowywanie źródłowej dokumentacji finansowej sprawozdawczej
  i innej;
 4. Wystawianie faktur sprzedaży towarów i usług dotyczących bieżącej działalności Spółki;
 5. Sporządzanie i terminowe wysyłanie do odpowiednich organów miesięcznych i rocznych
  deklaracji podatkowych i innych, do sporządzania których zobowiązana jest Spółka;
 6. Dbanie o terminowe uiszczanie zobowiązań oraz skuteczne ściąganie należności Spółki;
 7. Wykonywanie innych czynności w zakresie księgowości, rachunkowości i statystyki
  wynikającej z obowiązujących przepisów prawa;
 8. Sporządzanie i przedkładanie Zarządowi comiesięcznych analiz finansowych dotyczących
  funkcjonowania Spółki oraz opracowywanie budżetów Spółki;
 9. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
  (w zakresie tematycznym dotyczącym działu), w tym zwłaszcza sprawozdania
  finansowego za dany rok obrotowy;
 10. Prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników Spółki i Członków
  Rady Nadzorczej oraz rozliczenie delegacji służbowych;
 11. Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie mieniem Spółki;
 12. Prowadzenie nadzoru nad Działem Organizacyjnym;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.


II. DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Działem organizacyjnym kieruje Główny Księgowy bezpośrednio podległy Zarządowi. Do szczegółowych zadań działu należy:

 1. Obsługa administracyjno-organizacyjna Spółki i jej organów;
 2. Prowadzenie ewidencji korespondencji;
 3. Aktualizacja dokumentacji rejestrowej Spółki;
 4. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia;
 5. Ewidencja umów zawartych przez Spółkę;
 6. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników Spółki;
 7. Prowadzenie spraw związanych z BHP;
 8. Prowadzenie spraw związanych z działalnością pogrzebową;
 9. Prowadzenie spraw związanych z wywozem nieczystości stałych;
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.


III. DZIAŁ TRANSPORTU, OCZYSZCZANIA, UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

Działem tym kieruje kierownik bezpośrednio podległy Zarządowi. Do szczegółowych zadań działu należy:

 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru i dbanie o mienie Spółki;
 2. Przygotowywanie i ogłaszanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 3. Kierowanie transportem Spółki, prowadzenie robót i nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej, utrzymaniem czystości, akcja zimową;
 4. Nadzorowanie prac inwestycyjnych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi;
 5. Nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego i składowiska odpadów;
 6. Prowadzenie ewidencji statystycznej w zakresie składowania odpadów oraz utrzymaniem cmentarza komunalnego;
 7. Przestrzeganie i wdrażanie obowiązujących przepisów BHP;
 8. Prowadzenie spraw związanych z działalnością pogrzebową;
 9. Sporządzanie i zawieranie umów na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych;
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.» Rejestr zmian działu  

Stronę odwiedzono: 80925 razy
Copyright © TopExpert