Niedziela 27-09-2020, 271 dzień roku
Szukaj: 
Informacje o podmiocie
Dane teleadresowe
Statut prawny jednostki
Struktura organizacyjna
Przedmiot i zakres działania
Struktura własnościowa
Rozporządzenia
Uchwały
Ustawy
Przetargi
Archiwum przetargów
Komunikaty
Dodatkowe informacje
Sposoby przyjmowania spraw
Instrukcja obsługi BIP
Redaktorzy
Strona główna BIP
 
UchwałyRegulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji z dnia 31.08.2015 roku dokonującej przeglądu grobów przeznaczonych do likwidacji


http://zgk.dobremiasto.pl/file/plg.pdf


ZARZĄDZENIE NR 2/2015

Prezesa Zarządu Zakładu GospodarkiKomunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście z dnia 17.08.2015 r. w sprawie ustalenia niezbędnych czynności przed likwidacją grobu

http://zgk.dobremiasto.pl/file/zlg.pdf


 Uchwała nr VI/47/2015

 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dobrym Mieście i w Knopinie

 http://bip.warmia.mazury.pl/dobre_miasto_gmina_miejsko_wiejska/akty/14/1332/w_sprawie_uchwalenia_Regulaminu_Cmentarza_Komunalnego_w_Dobrym_Miescie_i_w_Knopinie/

 

   Zarządzenie Nr 0050.29.2013.ES

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 7 lutego  2013 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi na cmentarzach komunalnych w Dobrym Mieście i w Knopinie.

 

http://zgk.dobremiasto.pl/file/zarzc.doc

 

                                       

                                                                    Zarządzenie nr 6/2012


                                               Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 z dnia 01.12.2012 w sprawie ustalenia stawek za usługi korzystania z miejsca w Domu Przedpogrzebowym w Dobrym Miescie.


 

http://zgk.dobremiasto.pl/file/zarz.docx

 

 

 

http://zgk.dobremiasto.pl/file/reg.docx

 

 

Zarządzenie Nr SK.0050.205.2012

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 26 września 2012 r.

 

 

w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej
w Dobrym Mieście Nr XVIII/191/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zarządza się co następuje:

 

§1.

 

1. Ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości stałych na składowisko odpadów
      w wysokości – 61,80 zł/m3.

2. Stawka określona w ust. 1 ulega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości
      wynikającej z obowiązujących przepisów.

 

§2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Dobrym Mieście.

 

§3.

 

Traci moc zarządzenie Burmistrza Dobrego Miasta Nr 0151-229/BGK/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2012 r.

 

 

 

 


 

Uchwała Nr X/58/07

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto

http://bip.warmia.mazury.pl/dobre_miasto_gmina_miejsko_wiejska/akty/14/typ/

 » Rejestr zmian działu  

Stronę odwiedzono: 102521 razy
Copyright © TopExpert